La Borda

  • Habitatge i gestió de l'entorn
  • Projectes de convivència

És és una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús en la qual la seves sòcies, més d’una cinquantena, s’han auto-organitzat per a accedir a un habitatge digne. La idea d’una cooperativa d’habitatges neix el 2012 com un projecte de Can Batlló al barri de Sants de Barcelona. La cooperativa disposa de diversos espais i serveis comuns per optimitzar recursos i fomentar la relació de la comunitat. El solar pertany a l'Ajuntament de Barcelona, que el cedeix a la cooperativa per 75 anys a canvi d'un cànon anual i el projecte es financia a través de l'economia solidària, les finances ètiques i les aportacions de projectes i persones individuals. El projecte arquitectònic té un disseny participat i amb el mínim impacte ecològic. Serà un dels edificis més grans construïts en fusta a Barcelona.


  Carrer de la Constitució, 85-89 Sants
Barcelona
(Barcelona)

  

  
  
  http://www.laborda.coop/ca/