Descobrim i fem visibles les economies comunitàries

Fotografia cedida per l'Ateneu Popular de 9 Barris

Aquest any, un dels eixos de treball de la XES es basa en ens les economies comunitàries, que durant la crisi han resultat fonamentals com a eina d’autoprotecció col·lectiva gràcies a les seves dinàmiques d’articulació i enxarxament. Ja ens hem posat mans a l’obra per entendre-les millor.

Les economies comunitàries són formes col·lectives de resolució de necessitats socioeconòmiques basades en l’autogestió i la implicació en un projecte comú i col·lectiu. L’activisme hi té major presència que el treball remunerat i l’accés al bé o servei que ofereixen acostuma a anar lligada a la participació i prea de decisions en a iniciativa. En la seva activitat busquen reforçar els vincles socials i comunitaris de caràcter solidari, l’arrelament territorial i la generació d’impactes socials, culturals i ambientals positius en les seves comunitats.

D’iniciatives d’economies comunitàries, n’hi ha hagut des de fa molt de temps. Estem parlant de grups de consum agroecològic, horts comunitaris, espais de gestió comunitària, xarxes i mercats d’intercanvi, monedes comunitàries, bancs del temps, experiències d’habitatge col·lectiu, grups de criança compartida, etc.

Però en l’elaboració de l’informe L’Impacte de la Covid19 sobre l’ESS. Solidaritat malgrat les dificultat, vam detectar la capacitat de les  economies comunitàries d’emergir ràpidament i donar resposta a necessitats sociocomunitàries davant una emergència. Així com la intercooperació, s’han erigit com un dels pilars de la resiliència que ha mostrat l’economia solidària a les diferents crisis.

Alguns d’aquests projectes ja estan a la Xarxa d’Economia Solidària (XES) o a Pam a Pam, però volem aprendre’n més i descobrir noves tipologies. Per això enguany la XES emprèn un procés d’identificació d’economies comunitàries arreu del territori de la mà de les xarxes locals. El procés ha de permetre guiar l’acció estratègica de la XES a l’hora de promoure i enfortir l’ESS des del vessant sociocomunitari. A més, la feina d’anàlisi ajudarà a elaborar un relat coherent que permeti incorporar les economies comunitàries i les seves necessitats en la futura Llei d’ESS de Catalunya.

Pam a Pam, el Balanç Comunitari i les xarxes locals amb les economies comunitàries

Un dels objectius del projecte és que les xarxes locals identifiquin i s’apropin a les economies comunitàries del seu territori. Hi contactaran i valoraran quines són les seves necessitats i com s’hi pot donar resposta. Ara per ara ja s’han fet dues formacions internes prèvies a la identificació i es preveuen dues sessions de contrast en els mesos vinents.

Des de Pam a Pam es publicarà un mapa i un directori específic d’economies comunitàries on es faran visibles totes les iniciatives identificades. També s’elaborarà un petit manual per facilitar la identificació a les xarxes locals i comunitat de Pam a Pam. Però aquest procés també s’obrirà a la població en general de manera que tothom pugui proposar iniciatives en aquest nou mapa. Per això es farà una crida a les xarxes socials que, alhora, visibilitzarà aquest tipus d’economies per facilitar-ne el coneixement i l’accés a la població.

Al final de l’dentificació, es farà una anàlisi de les iniciatives mapades en un informe específic sobre economies comunitàries. A més a més s’adaptarà el Balanç Comunitari per donar resposta a les diferents tipologies d’iniciatives.